Referat af møde i Søsportens Sikkerhedsråds FU

Referat af møde i SøsportAnnette har som sædvanlig passet hjemmesiden til vores tilfredshed , dog har Annette været ramt af lidt sygdom , som har sinket hende i at få den nye hjemmeside færdig , men det er nu tilendebragt , og vi gennemgik de enkelte sider og justerede der hvor vi havde lidt andre meninger .
Men i hovedtræk godkendt , vi var dog enige om at ”nyt og Billedmaterialer , skulle opsættes i de enkelte år , så der kun var for et år af gangen som kom frem , men de øvrige år kunne ”kaldes” , der blev ligeledes besluttet at der skulle kunne ses de film som omhandler vores fiskeri , bare ved at trykke på en tast . næste møde vil blive afholdt Faaborg på Øhavscentret .

På trykkeriet var som sædvanlig et godt humør og vi startede med at vi fik et par stykker håndmader kl var blevet 13,00 , så sulten havde meldt sig .
Der var tilfredshed med samarbejdet på begge sider og det blev besluttet at vi igen laver vores årlige kalender , det kan da godt være at vi må lidt tilbage i tiden og drage gamle opskrifter frem , men det er ok . vi var enige om 1200 eksemplarer.
Da vi i april 2018 har 40 års jubilæum , så blev det besluttet at lave et jubilæumsskrift , som løs indlæg i aprilnummeret 2018 , forslaget var 16 sider , Lars finder en pris , hvor der vil blive søgt delvis reklame finansieret , Frederik og Lars samarbejder om dette , Henning og Viola samt Kaj finder tekster .
Der er en mindre prisstigning på selve bladet, det er papiret der er steget lidt , det er på 400,00 i merudgift pr udgivelse i alt 2.400.- + moms på årsbassis ,

ens Sikkerhedsråds FU
onsdag den 27. april 2016
Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
Deltagere:
Formand
Jan Thorn
Danske Tursejlere
Leif Nielsen
Falck
Jesper Ingemann
Dansk Sejlunion
Steen Wintlev
Dansk Amatørfiskerforbund
Flemming Hørsted
Søfartsstyrelsen
Michael Skov
Søsportens Sikkerhedsråd
Sten Emborg
Søsportens Sikkerhedsråd
Rebecca Deely
Søsportens Sikkerhedsråd
Karin Andersen
1.
Referat af FU møde den 26. marts 201 5-referatet godkendt uden bemærkninger.
2.
Orientering fra formanden- Det er aftalt med Søfartsstyrelsen, at Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside www.Soesport.dk skal moderniseres og lægges ind på den samme tekniske platform som styrelsens side www.soefart.dk .
Det videreførte overskud på rådets budget tænkes at finansiere nyudviklingen. Det blev nævnt at midlerne fra Dronningen slitografi også kunne indgå i finansieringen af moderniseringen.
FU havde ingen bemærkninger til planerne.
Sekretariatet deltager i modernisering af www.SejlSikkert.dk som ligger hos TrygFonden.
3.
Orientering om kampagnen ”
Sejl Sikkert” i samarbejde medTrygFonden :
Kampagne:
Der lanceres ultimo maj en ny kampagne med temaet ”Undgå at ende som fiskeføde–følg de 5 sejlråd”. Kampagnen ledsages af en presseindsats i begyndelsen af juni.
Ambassadør og instruktør korps:
Der er nu rekrutteret over 200 ambassadører og afholdt 4 kick-offmøder i marts og april. Over 110 af ambassadørerne deltog i møderne og modtog den særlige SejlSikkert rygsæk med materialer. FU medlemmerne modtog et eksemplar af denne. Nogle lokalaviser har vist interesse og skrevet om ambassadørerne. Der blev spurgt til om Marinestaben er deltagere i årets kampagne. Det har staben fravalgt i år, men vi er åbne for stabens deltagelse til næste år.
Der er rekrutteret 20 instruktører, hvor af de 18 har deltaget i uddannelsen. Instruktørerne har modtaget materiale med bl.a. 3 foredrag, de kan holdes på havne og i klubber.13 grejbutikker deltager som butiksambassadører og modtager et særligt tilrettelagt materiale. FU ønskede listen over de deltagende butikker mhp. på at komme med forslag til yderligere butiksambassadører.

SejlSikkert A pp :
Ny version af Sejl Sikkert App’en er udkommet først i maj, med forbedret grafisk design og et minileksikon med sejladsråd.
Samarbejdsaftale med TrygFonden: Det blev nævnt af den engelsksprogede Sikkerhedsapp ”SafeTrax” evt. kunne integreres i SejlSikkert App’en. Hvorvidt det er en god ide afhænger om Marinesta ben vil behandle alarmer fra en sådan App. Sekretariatet tager kontakt til Marinestaben. Der udsendes pressemeddelelse vedr. App’en. Denne vedlægges referatet.
4.
Søsportens Sikkerhedsråds mulighed for at assistere Danmark Rundt Single hand med demonstration af brug af redningsvest mv. Steen Wintlev forespurgte om SejlSikkert-instruktørerne kunne bidrage til sikkerhedskurser forud for Danmark Rundt Singlehand. Der var to hovedsynspunkter: 1. Sejladsen foregår alligevel, og SejlSikkert kan ligeså godt bidrage til at øge sikkerheden. 2. Ved at instruktørerne bidrager til Single Handkurserne legitimerer Rådet sejladsen, som har en iboende fare for ulykker på grund af træthed hos deltagerne. FU besluttede ikke at medvirke til sikkerhedskurserne. 5. Oversigt over omkomne 2015, bemærk samlet kun 5 omkomne. Hændelsesoversigt 2015 foreligges i fb. med rådsmødet Det blev nævnt, at der muligvis er omkommet en 6. person ved en surf ulykke. Sekretariatet vil undersøge dette nærmere. Det blev nævnt at Rådet for Større Badesikkerhed også offentliggør druknetal. I pressen sker der en sammenblanding mellem de forskellige opgørelser. Formanden vil invitere Rådet for større Badesikkerhed til et møde for at afklare opdelingen mellem de forskel lige opgørelser. FU fandt det hensigtsmæssigt at vi offentliggør rådets opgørelser tidligere. Her vil det være godt at supplere med en beskrivelse af hvilke ændelser, der medtages i vores opgørelser.
6.
Regnskab 2015 og budget 2016
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Budget for 2016 blev fremlagt. I forslaget indgår, at vi ophører at modtage mindre sponsorbidrag, da disse bidrag er problematiske, hvis der opstår et mindre forbrug i årets regnskab.
Det videreførte overskud tænkes brugt til finansiering af fornyelsen af hjemmesiden.
Der vil ske en justering samarbejdsaftalen med TrygFonden, således at TrygFonden fremover vil betale en større del af regningerne i Sejl Sikkert direkte. Der er ikke ændret på Sejl Sikkert budgettets størrelse og Rådets bidrag til Sejl Sikkert er fortsat 300.000 kr. om året.
FUønskede tilføjet et overslag over budget 2017 og godkendte i øvrigt budgetforslaget. 2017 overslaget er tilføjet i fb.m. rådsfremlæggelsen.

7.
Arbejdsplan 2016 17
Forslaget til arbejdsplan blev gennem gået og godkendt.
Det blev bemærket, at der ikke endnu er indgået en samarbejdsaftale mellem FLID, TrygFonden og rådet. Det blev aftalt at en samarbejdsaftale skal forelægges FU inden den endeligt indgås.
8.
Næste rådsmøde 4. maj
og eventuelt Flemming Hørsted, DAFF fremviste en redningssele, der kunne lette bjergningen af overbordfaldne. Sekretariatet vil drøfte den med instruktørgruppen .

Top