Referat af HB møde lørdag den 18. april 2015

I mødet da 3 (BN), kredsformand Vagn Gram, Kreds 4, (VG), Frederik Svendsen, medlemskontoret samt Kreds 10 (FS) og redaktør Henning Nielsen (HN).
Dagsorden

• Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Frederik Svendsen.
• Valg af referent
Til referent valgtes Henning Nielsen.
• Godkendelse af referat fra sidste HB møde.
Referat fra sidste HB møde blev godkendt.
• Formandens beretning siden sidst
Kaj Poulsen omtalte den lange rækker af møder, der havde været i forbindelse med fødevareminister Dan Jørgensens oplæg vedr. ”Vision for det rekreative fiskeri”, bl.a. foretræde for Folketingets Fødevareudvalg. Kaj betegnede mødet som godt, men der havde kun været kort tid til rådighed. Flemming Kjærulf, DAFF, havde på vegne af de tre rekreative foreninger samt erhvervsfiskerne, bl.a. med deltagere fra de bornholmske erhvervsfiskere, forelagt et fælles udspil til udvalget, og der blev også lejlighed til enkelte uddybende spørgsmål. Fødevareudvalgets formand Renè Christensen (DF) havde opfordret til at tage kontakt til borgmestre i de kommuner, der ville blive berørt af fødevareministerens tiltag.Der havde også været et dialogmøde med NaturErhvervsstyrelsen som indbyder vedr. Nybøl Nor og Norsminde Fjord, hvor der var konstateret stærk uenighed mellem de rekreative foreninger, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening samt Danmarks Fiskeriforening PO på den ene side – og Danmarks Sportsfiskerforbund, for det meste på den anden side. Sidstnævnte fremlagde kortmateriale, der viste en næsten totalspærring med garn i de to områder, men senere er dette efter indsigelse fra DAFF og DFF trukket tilbage som misvisende.Også i §7-mødet havde de to områder været drøftet, men der er indtil nu ikke kommet noget endeligt ud af drøftelserne, og der er bebudet et ”teknisk møde” mere.
Kaj Poulsen nævnte at Køge Marina Havjagt og Fiskeklub havde udmeldt sig af DAFF.
Til gengæld var den nedlæggelsestruede Nordfyn blevet genetableret under navnet Nordvestfyn med stor opbakning og mange nye medlemmer.
• Beretning fra Søsportens sikkerhedsråd
Punktet udgik, da repræsentanten ikke var til stede.
• Beretning fra Friluftsrådet
Friluftsrådet holder generalforsamling – Kaj og Bjarne deltager fra DAFF. Vagn understregede de mange muligheder for at søge tilskud til arrangementer gennem Friluftsrådet – der søges støtte til deltagelse i Folkemødet på Bornholm.
• Beretning fra Medlemskontoret
Frederik Svendsen kunne meddele om en kraftig tilbagegang på grund af Køge-foreningens samlede udmeldelse. I alt var der en afgang på 225 og en tilgang af nye medlemmer på 94. Hvis man ser bort fra den store fælles udmeldelse fra Køge, har der været en jævn tilstrømning af nye medlemmer – større end normalt.
• Beretning fra kredsformændene
Torben Larsen nævnte forberedelserne til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Alt tyder på at vi får en rigtig flot stand, og han nævnte også, at foreningen på Bornholm står overfor en medlemsfremgang, hvis det lykkedes at stoppe sportsfiskernes helt urimelige krav overfor fritidsfiskeriet.Vagn Gram nævnte problemer med at få valgt en bestyrelse for den ellers meget aktive Langeland/Ærø. Måske fortsætter man med et forretningsudvalg eller sammenslutning med Faaborg eller Svendborg. Det gode eksempel fra Nordfyn blev nævnt, og Vagn omtalte desuden Faaborg-afdelingens planer i øjeblikket med sammen med kommunen at inddrage nogle af de mange flygtninge fra Syrien i foreningens arbejde.Bjarne Nielsen kunne berette om at krisen på Lolland Falster tilsyneladende var overstået, så der nu igen var en bestyrelse på fem medlemmer. Man havde forsøgt sig med besøg ude i de små bådelaug, og det havde vist sig at være en god ide med flere medlemmer til følge.
Frederik Svendsen kunne melde om en rolig periode i Kreds 10. Aalborg/Nørre Sundby havde fået ny formand, og noget tyder på, at der en voksende interesse for fritidsfiskeriet ude i de små havne.
• Beretning fra Redaktør og Webmaster
Henning Nielsen redegjorde for sin beslutning om øjeblikkelig fratrædelse fra redaktørposten – og senere tilsagn om alligevel at fortsætte, indtil en afløser er fundet. Han lagde ikke skjul på utilfredshed med ledelsens alt for passive holdning overfor fødevareministerens initiativer bl.a. for at fremme fisketurismen, som HN betegnede som et direkte ”dødsstød” mod fritidsfiskeriets fremtid. Det er vigtigt, at vi også fortæller offentligheden om den fare der truer os, så det er ikke nok bare at have nogle interne holdninger.
• Status for folkemødet
Punktet kom i nogen grad til også at handle om netop ”reguleringen omkring Bornholm” (pkt. 11), og det var de bornholmske fritidsfiskers repræsentant, Torben Larsen, der langede stærkt ud mod de lokale sportsfiskere, som i forhandlingerne om det bornholmske fiskeri gang på gang havde ændret holdning og stillet nye og skrappere krav overfor fritidsfiskerne, bl.a. om en garnfri zone på op til 1000 meter ud fra kysten for at tilgodese fisketurismen.Han beskyldte ledelsen for ikke at have ”læst skriften på væggen” i tide, mens vi på Bornholm har kæmpet en lang og sej kamp. Vagn Gram mente, at bornholmerne selv burde have sat en ”dagsorden” i tide, men det afviste Torben med bemærkning om, at bornholmerne jo kun en enkelt gang var blevet spurgt om deres helt specielle problemer om f.eks. havdybder og klippekyst.Torben nævnte så også, at alt stort set var på plads til Folkemødet. Han var sikker på en rigtig god stand, hvor vi også vil slå på vore særlige forhold for det bornholmske fritidsfiskeri.
Han nævnte også et par rigtig gode læserbreve i den bornholmske presse, hvor to politikere, en viceborgmester og en folketingskandidat i høj grad skriver til fordel for fritidsfiskerne.
• Reguleringer omkring Bornholm
Flemming Kjærulf havde fremsendt det fælles udkast til bekendtgørelse om særlige regler for Bornholm. Udkastet blev rost og der blev udtrykt glæde over, at der nu blandt alle var enighed om en fælles løsning, bl.a. også at sportsfiskerne ser bort fra den tidligere krævede 1000 meter garnfrie zone ud fra kysten, så fritidsfiskernes krav om fastholdelse af de 100 meter kunne imødekommes.
• Status for filmprojekt
Frederik Svendsen orienterede om det igangværende projekt, hvorfra der snarest ville komme nye informationer.
• Reorganisering af det fælles fiskeriudvalg og ålekoordinatorer.
Nuværende ordning fortsætter indtil det kommende landsmøde. Flere spørgsmål vedr. nøglefiskerprojektet blev også drøftet.
• Forelæggelse af regnskab, pr d.d. l, sammen holdt med budget for samme periode.
Da der var afbud fra landskassereren, blev regnskabet gennemgået af økonomiudvalgsformand, Vagn Gram.Ifølge det opstillede budget skulle der være et minus på 15.932 kr., men i stedet fremkom der et overskud på 18.229 kr. – dette til trods for at de budgetterede indtægter på 405,338 kr. var 15.885 kr. mindre en forventet.

• Hvilke forventninger har vi til årets kommende aktiviteter frem til 2015. (skal bruges til at sammensætte det kommende budget.)
Forskellige tiltag blev drøftet, bl.a. ”Fritidsfisker for en dag”, ligesom man talte om etablering af en fond, der kunne anvendes til støtte for foreninger med gode initiativer.Det blev oplyst, at der er ”Nøglefiskermøde” på Fjeldsted Skovkro den 19. september.Næste HB-møde holdes i amatørfiskernes dejlige klubhus på havnen i Faaborg den 12. september, – ud over den vanlige dagsorden, skal deltagerne også være smagsdommere til ”årets julesnaps”, hvor redaktøren lovede at komme lidt malurt i bægeret.
HN laver igen i år kalender med fiske- og snapseopskrifter. Vagn aftaler frister m.v. med trykkeriet, så den nye kalender kan udleveres på det kommende landsmøde.
• HB s forventninger til forretningsudvalget det næste halve år Intet ud over ovennævnte.

1. Eventuelt
Intet til referat

Top