Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn

Dansk Amatørfiskerforening Landssekretær:
Flemming Kjærulf,
Kystvej 26A,
5800 Nyborg.
Tlf. 53 83 00 53,
fkjerulf@mail.dk
Side 1 af 4
www.fritidsfiskeri.dk
Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte udkast til:
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. DAFF er som udgangspunkt positiv overfor tiltag der har til formål at fremme det rekreative fiskeri, herunder også eventuelle begrænsninger i udøvelse af fiskeriet i det omfang der foreligger dokumentation for at en given bestand er truet af fiskeri. Det skal dog understreges at jfr. de rekreative fiskeris organisationers fælles visioner, som er udarbejdet på fødevareministerens foranledning, bør det rekreative fiskeris udfoldelsesmuligheder især fremmes gennem miljøforbedringer og ophjælpning af fiskebestande og naturpleje forud for fangstreduktioner og forbud.
Der forligger ikke dokumentation for at geddebestandene i de sydsjællandske fjorde er truet af fiskeri. Dette bekræftes af DTUs notat. DAFF mener derfor ikke, at der på det nuværende grundlag er belæg for at indføre begrænsninger i fiskeriet.
DAFF støtter imidlertid at der igangsættes et udredningsarbejde for at klarlægge faktorer som påvirker geddebestanden i negativ retning, herunder om nedgangen i bestanden i forhold til tidligere evt. skyldes saltslag og om der er sket en ændring i saliniteten i de sydsjællandske farvande, som i realiteten gør en reetablering af tidligere tiders geddebestande umulig udtalelse fra lokal fisker ved Præstø fjord: ”Min baggrund for at udtale mig er over 50 års erfaringer med fiskeri på fjorden. Som korrekt anført af DTU blev gedderne saltslået i 1970érne, siden da er bestanden gået op og ned med formodet jævnlige saltslåninger som årsag, det har i hvert fald gentagne gange været muligt om foråret at se de døde gedder ligge på bunden.” Vedrørende det påtænkte forbud mod fiskeri med nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj vil være en alvorlig begrænsning i fritidsfiskernes fiskemuligheder, som i forvejen er begrænsede følge af andre reguleringer bl. andlingsplanen. I pågældende periode fiskes der med nedgarn efter aborre og fladfisk.
DAFF kan derfor ikke støtte det foreslåede garnforbud, idet det ikke vurderes at have væsentlig virkning på geddebestanden. Skulle der på et senere tidspunkt fremkomme dokumentation for at dette er tilfældet, vil DAFF naturligvis gerne diskutere emnet på ny.
Subsidiært mener DAFF at der maksimalt kan være belæg for begrænsninger i perioden 1. marts til 31. maj jfr. notat fra DTU. Ligeledes subsidiært foreslår DAFF at der indføres en lokal fredning af gedderne i samme periode som der indføres begrænsninger for nedgarn. I modsat fald antager reguleringen karakter af at have til formål at forbeholde fiskeriet på en bestemt art og lokalitet for en enkelt befolkningsgruppe. (se dog også nedenstående forslag om total fredning)

Dansk Amatørfiskerforening Landssekretær:
Flemming Kjærulf,
Kystvej 26A,
5800 Nyborg.
Tlf. 53 83 00 53,
fkjerulf@mail.dk
Side 2 af 4
www.fritidsfiskeri.dk
Fritidsfiskerne har ikke nogen særlig interesse i fangst af gedder og det påtænkte landingsforbud vil derfor ikke være en begrænsning af vore medlemmers fiskeri. Gedden er en forholdsvis sjælden bifangst ved andet fiskeri og da den har ringe interesse som spisefisk, bliver den som oftest allerede genudsat så vidt muligt i live.
Landingsforbuddet er imidlertid betænkeligt, fordi det kan tolkes som en indirekte tilladelse til at fiske efter de gedder, som man ønsker at beskytte, blot disse genudsættes.
Forskningen viser at dødeligheden for genudsatte rovfisk svinger fra 5 % til 60 % alt efter agntype,håndtering m.m.*. De faktorer der skal til for at sikre den laveste dødelighed er: En kort og skånsom landing af fisken uden udtrætning, fiskeri med agn med enkeltkrog, krogning i ydre kæber, anvendelse af cirkelkrog uden modhager, og afkrogning under vandet uden at berøre fiskens følsomme slimlag med hænder, fangstnet eller lignende. Geddefiskeriet foregår typisk med woblere med mange kroge med modhager. Geddeblink og geddefluer er ligeledes udformet med henblik på krogning indvendigt i munden, En væsentlig del af lystfiskerens oplevelse er den langvarige og totale udtrætning af fisken. Det anses som ekstra sportsligt at anvende spinkelt grej som giver en ekstra langvarig udtrætning. Som oftest landes fisken med fangstnet eller sågar med gafkrog
Det er en væsentlig del af oplevelsen at tage fisken ud af vandet og posere med den til fotografering.
Det må derfor forventes at dødeligheden vil ligge i den høje ende på trods af genudsætning. Da fiskeriet angiveligt skal baseres på turister, hvoraf specielt de tyske og østeuropæiske ser gedden som en særligt eftertragtet spisefisk, må det forventes, at der vil ske en væsentlig ulovlig landing. DAFF kan derfor ikke støtte det påtænkte landingsforbud og skal derfor i stedet foreslå, at der indføres en totalfredning af gedde i de pågældende områder i ekendtgørelsens løbetid.
Subsidiært foreslås en generel udvidelse af geddens fredningstid i saltvand som p.t. er 1. april til 15.
maj til at gælde perioden 1. marts til 31. maj jfr. notat fra DTU. DAFF er enig med DTU i at flaskehalsene ved de i bekendtgørelsen nævnte lokaliteter udgør en risiko for uhensigtsmæssigt fiskeri på ikke blot gedder men på flere andre arter af vandrende fisk.
DAFF kan derfor støtte op om de af DTU foreslåede fredningszoner under forudsætning af at der i lighed med øvrige fredningszoner i landet er tale om et totalt forbud mod fiskeri. I modsat fald antager reguleringen karakter af at have til formål at forbeholde fiskeriet på en bestemt lokalitet for en enkelt befolkningsgruppe. Det fremgår af ministerens visioner for fremtidens lyst‐og fritidsfiskeri at brakvandsgedden ”har et særligt stort potentiale for at øges samfundsværdien af dette fiskeri”. Det er en påstand, som der ikke er belæg for. Der er p.t. ingen turister der fisker efter gedder, der er ingen organiseret bådudlejning omkring Præstø Fjord og Stege, det er lokale, og folk med både omkring fjorden, der fisker efter gedderne. Sydsjælland som geddedestination kan p.t. slet ikke konkurrere med f.eks destination Rügen eller den svenske og finske skærgård. Det skyldes primært at de sydsjællandske geddebestande p.t er alt for svage. Det retter det foreliggende udkast til bekendtgørelse ikke op på.
Såfremt det er muligt at bringe bestandene tilbage til tidligere tiders styrke kræver det en helt anden og målrettet indsats.
DAFF medvirker gerne til en sådan indsats baseret på konkret saglig biologisk viden.

Top