Referat af møde i det fælles fiskeriudvalg DFF og DAFF

Referat af møde i det fælles fiskeriudvalg DFF og DAFF
Den 20. august 2014 kl. 10.00 på Fjelsted Skovkro

Deltagere:

Kurt Jepsen, DAFF

Arne Rusbjerg, DFF

Flemming Hørsted, DAFF

Kaj Poulsen, DAFF

Bent Alnor, DFF

Egon Johansen, DAFF

Finn Frandsen DFF

Bruno Jensen DAFF (stedfortræder for Frederik Svendsen)

Flemming Kjærulf DAFF (ref)


 

Der var afbud fra DAFF Bornholm , Sydsjælland og Sønderjylland


 

DAGSORDEN

 1. Velkomst ved formanden, herunder præsentationsrunde.
  Forsamlingen præsenterede sig.

   
 2. Orientering fra Landsformændene
  KP orienterede om Folkemødet, som var en stor succes og om deltagelse i vandråd.
  AR orienterede om heltudsætninger. Der har været talt om et åleaflivningsapparat til lovlig aflivning af ål. Der er dog ingen der kender til det. Man har bedt om at få det demonstreret på næste § 7 udvalgsmøde.
  Der har været en dialog om maskestørrelser i Nissum. Man har fået et svar fra fiskerikontrollen om at, man ser stort på det. Svarene gemmes i bibliotek se nedenfor.

Flemming Hørsted fortalte om et godt samarbejde i vandrådene. FH opfordrede til, at vi støtter vore medlemmer, der anklages for ulovligt fiskeri.

 

 1. Forberedelse til Fiskeriministerens Konference vedrørende visioner for rekreativt fiskeri.
  KJ opfordrede til at deltage i Fødevareministerens konference den 6. september, og til at læse det fælles visionspapir for de fire organisationer for det rekreative fiskeri. Vore evt. input. afklares her på mødet, og der er enighed om, at evt. angreb fra rabiate elementer ikke skal føre til modangreb, men alene en nøgtern beskrivelse af fakta. Alle var enige om at formålet er at vi vi 4 rekreative fiskeriorganisationer efter konferencen 6. september fortsat står som en enig og samarbejdende front. Der afholdes et møde/koordineres med DSF og FF inden konferencen den 6. sep Landsformændene har bolden.

   
 2. Drøftelse af vedhæftede notat vedr. regler for fritidsfiskere samt udarbejdelse af visioner, herunder forslag om regelforenklinger og rationaliseringer.
  Der blev drøftet aldersgrænser og priser for fisketegn. Der var enighed om, at dette drøftes i § 7 udvalget. Gæster på båden blev drøftet. KP undersøger lovligheden.
  Der var enighed om ikke at pille ved rejepælerusen. Vi har selv fået den indført for mange år siden i en sen nattetime.

  Der skal ændres på § 22 stk. 7 således at afstandskravet altid er 150 m.

  Der har ikke været problemer med ruser over vandet, så det henvises til møder med fiskerikontrollen.

  Der var enighed om, at legitimationskravet er lempet. FK undersøger hvor dette fremgår.

   

Der er ingen der ved hvorfor man kun må have 1,5 m høje bundstående garn. Det tages med i drøftelserne med DSF og FF og evt. senere i §7 udvalget, idet 3 m bundstående garn er ønskelig.

Maskestørrelse er alene et indirekte forbud mod ørredgarn efter sportsfiskernes ønske. Vi ønsker forbuddet ophævet, men må imødese stor modstand.

Der er et ønske om at få fiskerikontrollens instruks om byttegarn præciseret i bekendtgørelsens § 25, idet ”byttegarn” bør erstattes af ”bytteredskaber”.

 

 1. Drøftelse af vedhæftede notat vedrørende afstandskravet fra land på 100 m, forbud mod salg af fisk og aspekter vedrørende Fiskerikontrollen.
  Det forsøges at få ”begrebet ”land” vedr. rev, banker, sten, øer og holme defineret som områder, hvorpå vokser en eller anden form for landvegitation. Sagen drøftes med DSF og FF forud for videre tiltag.

  Det bør overvejes at der med henvisning til bevarelse af kulturarv, miljø og turisterhverv m.m. bør være en mulighed for at sælge lovligt landet fisk i alle havne, men det skal ikke være alle fritidsfiskere. Kun efter ansøgning og i havne, hvor der ikke er bierhvervs- eller erhvervsfiskere eller fiskehandlere.

   

Kontrollens fokus bør være på det umærkede fiskeri frem for det afmærkede. Der er jo ingen, der bevidst fisker ulovligt med navn på.

Der oprettes hos de to landsformænd et bibliotek over svar fra fiskerkontrollen, således at medlemmer, der er kommet ”i klemme” kan søge råd og evt. støtte fra vore organisationer.. 

 1. Lokale aspekter i kredsene samt visioner.
  Bornholms ønsker om særstatus vedr. fiskeri med krogline og dybden af bundstående garn drøftet. Udvalget finder det ikke tilrådeligt at rejse en sag om krogline fiskeri netop nu, men støtter ønsket om mulighed for at anvende 3 m dybe bundstående garn, jf. referatets pkt. 4.

  Der er et ønske om at få lokalbekendtgørelsen for Mariager Fjord ophævet.

   
 2. Eventuelt.
  Vagn Gram oplyste telefonisk, at DSF af hensyn til især udenlandske turister ønskede at kunne skelne mellem lovlige ruser inden for 100 meters grænsen og garn udenfor, alene på flagbøjernes farve. Udvalget finder det er en komplikation, men måske besværet værd. Det bør ikke være en strafbar regel, men alene en frivillig ordning, som markedsføres af fritidsfiskere og sportsfiskere i fællesskab.

  Vi vil ikke nødvendigvis være imod en stigning af prisen på fisketegnet, hvis der er sikker hed for at midlerne går til fiske- og habitatpleje.


   
 3. Næste møde afholdes i forlængelse af DAFFs årsmøde.   

ref: Flemming Kjærulf

 

Top