Referat fra møde ved DTU/AQUA Charlottenlund Slot den 1 dec. 2014 .

Referat fra møde ved DTU/AQUA Charlottenlund Slot den 1 dec. 2014 .
DTU:
Josianne – Mads – Claus og Stine i den sidste del Eva Marie Pedersen
Organisationer:
DFF
. Arne
DAFF.
Kaj – Kurt og Vagn
Dagsorden.
1.
Den historiske baggrund for mødet, De mange mio. som var bevilliget af vores fiskeplejemidler sidst i 90’erne til nyudsprungne forskere , men som ikke gav mening for fritidsfiskeriet , derfor startede vi op med at holde disse møder for at langtidsplanlægge undersøgelse og forskning i hvorfor der ikke var så mange fisk som tidligere under arbejdstitlen: FLERE FISK I DE MARINE OMRÅDER og så har vi holdt fast i et møde én gang om året .
2.
Igangværende projekter:
Vagn gennemgik projektudvalget inden gennemgang af projekter Projektudvalget består af medlemmer fra de enkelte kredse.
Hvert projekt består af projektudvalg med lokale personer + projektleder fra DTU Aqua.
Vagn er med i opstartsmøde og afslutningsmøde Vigtig at det er medlemmer af forbundene, der er med i projekterne, da det giver ejerskab af projekterne og god mening i at være medlem. Projekter Vejle Fjord projektet er af sluttet i dette regi men fortsætter, med Vejle kommune som tovholder.
Roskilde fjord Mærkning af Ål i Roskilde fjord er afsluttet. Udsætninger af Gedder i de sydsjællandske kystområder, afsluttet for vores vedkommende.
Udsætning af pighvar i Roskilde Fjord , afsluttet , Hanne har skrevet afslutning og konklusion i 2013.
Sildeprojekt, Femern Bælt, er afsluttet i denne omgang , men genoptages når Femern Bælt er færdigbygget.
Småtorskeprojektet fortsættes. Etablering af stenrev ved Sønderborg, da er fritidsfiskerne delvis ude af projektet, da de ikke magtede det lidt hårde arbejde ude i lidt oprørt hav, opgaven var at prøvefiske på samme sted som før revdannelse for at se effekten.

Genopretning af fiskebestande i Nørre Fjord og efterfølgende muslingeprojekt er delvis afsluttet og erstattet af et nyt ”MUSFISK ”(opfølgningsprojekt) som har kørt i 2014 og fortsætter i 2015-16, med Claus som tovholder.
Åleundersøgelse i det sydsjællandske startet i 2012 og fortsættes, med Mads som tovholder (Mads har lovet at sende materiale til mig)
Rørvig afd. arbejder på et Projekt så de kan klække deres fisk selv, der er holdt opstartsmøde, med vejledning i hvordan?? og hvordan får de det finansieret??, Mads vil blive kontaktet for evt. at hjælpe.
Nøglefisker projektet fortsætter foreløbig frem til og med 2016, med afholdelse af et årligt møde i sept. måned. Der er søgt Tipsmidler til fiskeID kurser i 2015. vi krydser fingre.
3.
Projekter som ikke er igangsat:
Problematikken , hvorfor ingen ålegræs i Augustenborg fjord (Svend Mathiassen) Hvorfor ingen fisk i Århus Bugt?? Århusafd. Hvilken indflydelse har overfladevandets udledning i kystområderne på fiskebestandene?? Josianne arbejder med at finde løsninger og samarbejdspartnere samt finansiering af dette projekt Værdien af det rekreative fiskeri.
Hvordan kan vi undgå, at sortmundet kutling bliver et problem.
Hvorfor er der ingen fisk i Vejle fjord og Horsens fjord.
Her blev det nævnt, at det var vigtig at fokusere problemstillingen, eksempelvis med at ændre på spørgsmålet, ved at gøre det mere målrettet: Kan overfladevandets udledning resultere i færre fiskeforekomster?; betyder muslingskrab færre bunddyr og dermed færre fisk?; betyder sugehuller forringet levesteder for fisk ( og bund dyr og sediment) og fører dermed til færre fisk? Osv. Strategien for mange projekter i dag er ”hvordan får vi flere fisk” frem for at prøve at finde forklaringer på ”hvorfor er der ikke fisk” og hvis vi leder efter sidstnævnte, har vi ofte et bestemt spørgsmål, som vi prøve at svare på. Eksempel: betyder nedgangen i kvælstof udledning lavere bundfauna produktion i kystområder? Eller Betyder nedgang i bundfauna færre fisk?
I DTU Aqua internt har vi talt om større samarbejde mellem ferskvandsenhed og marin enhed. Der er blevet drøftet mulighed for et samarbejdsprojekt,der går på tværs f.eks. havørred levesteder.
4.
Igangværende projekter uden for dette regi? Der er bevilliget midler til to kurser i FISKER FOR EN DAG som afholdes i sept. måned , dels i Vordingborg og i Skærbæk ved Fredericia – der udsættes dels ål og andre fiskearter , ålene administreres af Michael Ingemann og vores udpegede ålekoordinatorer, der stiles efter et ålekoordinator møde engang i jan- feb. 2015. – andre udsætninger i det marine område administreres af Mads og de lokalforeninger som udsætningerne skal ske i .

Top