Referat af HB møde lørdag den 10 . september 2016

Dansk
Amatørfiskerforening
Landsformand:
v/
Kaj Poulse
n, Skulsballevej 12, 7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57
,
kop@mailpostbox.dk
Side 1 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
Referat af HB møde lørdag den 10. september 2016 kl. 10,00
Mødet afholdtes:
Fjeldsted Skovkro Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Deltagere:
Kaj Poulsen
Thomas Finn Bierberg-Christensen
Erling Lund Jørgensen
Frederik Svendsen
Torben Larsen
Bjarne Nielsen
Vagn Gram
Henning Nielsen
Flemming Hørsted. – forlod mødet under punkt 18.
Flemming Kjærulf
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
TB blev valgt.
2.
Valg af referent
FK blev valgt.
3.
Godkendelse af referat fra sidste HB møde
2- 4- 16. (vedl.)
Godkendt. Kreds 2 og 11 har ikke fremsendt yderligere om fordele og ulemper ved sammenlægning.
4.
Landsformandens beretning siden sidst:
Kaj fortalte at filmen er færdig og blev vist bl. a på Folkemødet. KP har været til fiskerimøde i Hirtshals, det bør vi overveje at deltage i. Folkemødet var en lige så stor succes som de andre år. Kræmmermarked i Fredericia. Havnens dag i Egå Marina. Der er noget i gang fra sportsfiskede med begrænsnin ger af garnfiskeri i Karrebæk Fjord. Der er kommet en bekendtgørelse om Nybøl Nor, som vi ikke er enige i.
Der arbejdes på flere fronter sammen med DFF om at få dette begrænset. Det strategiske interessentnetværk for ”Fiskeri og akvakultur” under miljø- og fødevareministeriet har bedt om at få en repræsentant for det rekreative fiskeri.
Efter forhandling blev det til to repræsentanter en for DAFF, DFF og FFD (KP) og

Dansk
Amatørfiskerforening Landsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12,
7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57,
kop@mailpostbox.dk
Side 2 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
en for sportsfiskerne. KP har været til møde i overvågningsudvalget der var ikke noget særligt for os denne gang.
5.
Beretning fra Søsportens sikkerhedsråd v. Flemming Hørsted
Der er ikke kommet opgørelse over omkomne endnu. Sejl sikkert kampagnen fortsætter. Sejlerne er glade for app’en . Redningsvest tællingen er gentaget. Det er ikke sikkert at se om det har hjulpet. Ambassadørerne er frivillige kun instruktørerne er lønnede. Der er møde igen i efteråret.
Der er ikke kørepenge fra Søsportens Sikkerhedsråd. Der var enighed om at hovedforeningen ikke giver kørepenge. Det er OK hvis lokalforeningerne beslutter dette.
6.
Beretning fra Friluftsrådet
v. Bjarne0
BN er kommet med i Det Blå netværk. Det er for de af Friluftsrådets medlemsorganisationer, der har en interesse i rekreativ anvendelse af havet. Der har endnu ikke været møde. http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/juni/det-blaa-netvaerk.aspx
7.
Beretning framedlemskontoret
v. Frederik
Der har været en tilbagegang på 86 medlemmer. Medlemskontoret kører som det skal. FK mente at der skal sættes ind på ungdomsarbejdet. Kaj fortalte om samarbejde i Juelsminde om mastekran, som kan give interesse, foreløbig et medlem.
KP opfordrede til at tage gæster med ud. TL nævnte at reglerne er et stort problem. FS fortalte at vi nu kun har 4.000 organiserede ud af 30.000 fisketegn i 70’erne var det 6.000 af 13.000 fisketegn.
8.Beretning fra kredsformændene TL Kreds 1: Folkemødet gik godt med 100.000 personer DAFF udleverede 3200 fiskehapser.
Mads Christoffersen havde nogle gode input. Man er i gang med et pighvarprojekt. Der skal fanges 100 forældrepar. Det er svært. TBC fortalte at man har aftaler med dykkere om at samle de rigtige moderfisk op. Det vil dykkerforeningerne gerne gøre over hele landet.
https://www.youtube.com/watch?v=lhk5k8SeIms
Man har sammen med fiskerikontrollen og sportsfiskerne udarbejdet en brochure om reglerne ved Bornholm.
TBC kreds 2: Et par foreninger har presset på med sammenlægninger. Lokalformanden i Frederikssund er gået af. Kurt på Sejerø er alvorligt syg. FK sender DAFF skålen.

Dansk
Amatørfiskerforening Landsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12,
7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57,
kop@mailpostbox.dk
Side 3 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
Der en ny forening på vej i Jyllinge. Pighvar udsætninger er måske ikke så umuligt med hjælp fra dykkere. Det bør vi gå ind i også af hensyn til kutling. Gordon er blevet formand for nationalparkrådet i Skjoldungelandet. Fishing Zealand arbejder meget hård t på garnbegrænsninger overalt. BJ kreds 3 Der er kreds generalforsamling på tirsdag. Der sker ikke så meget i Stevns, de er kun 12 medlemmer. Der skal gøres et arbejde for at mobilisere og hverve medlemmer. De aktuelle planer om garnbegrænsinger i Karrebæksminde kunne være en anledning til at mobilisere de der ikke er organiserede.
BJ og Kurt har været til møde med Næstved kommune som er med i Fishing Zealand. Man har aftalt at gøre noget ved skarv og får besked, hvis der sker noget i området. Der er et folkemøde på Møn, hvor det var en mulighed at DAFF kan deltage.
VG kreds 4 Tilsyneladende ro på. Det lykkedes at afværge angrebet på Helnæs bugt. Man gør et stort arbejde for at alle lokalforeninger kommer i pressen. Der har været lidt problemer med at få bestyrelser og formænd, men det er lykkedes og så går det godt.
Kreds 5 ligger stille KP og FK besøger kredsen i efteråret KP kreds 9: Har en aktiv forening Vejle. Der arbejdes med mastekran i Juelsminde, vaskeplads, udekøkken og rygeovn. KP arbejder med. FS kreds 10 Der har været havnens dag i Nibe med ca. 1000 besøgende. FS har måttet trække sig ud på grund af intern og splid og kommercielle interesser. 14. oktober præsenterer FS filmen på kulturnatten. DK4 har forespurgt om at vise filmen.
Man skal være varsom med DK4, FS laver en kontrakt. FH kreds 11 Nationalparken har fået lov til at bruge filmen. Der er hilsen fra Eggert Falck som desværre er alvorligt syg. Der er kun Skødshoved og Ebeltoft tilbage alle andre er nedlagt. Der laves et blå flag arrangement om året. Det var ved at knibe, men så fik man hjælp fra kommunen. Vær opmærksom på at det kan være en fordel at lade kommunen administrere arrangementerne momsfrit.

Dansk
Amatørfiskerforening
Landsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12,
7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57,
kop@mailpostbox.dk
Side 4 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
9.
Beretning fra Redaktør og Webmaster Vi skal være opmærksomme på hvem vi kommunikerer til. Det er ikke bare vores medlemmer men også biologer styrelser lystfiskere m.m. det er vigtigt at få historier fra alle foreninger til inspiration fra de øvrige. Der er en god kontakt til vore samarbejdspartnere. KP roste bladet på vegne af mange han har talt med både medlemmer og samarbejdspartnere.
10.
Beretning fra PR udvalget, herunder filmprojekt Filmen holdt pris og leveringsdato og der er stor tilfredshed. Der er delt ud til alle der var med og en del interessenter. Der er bestilt nyt oplag prisen er 50,- til medlemmer og 100,- til andre. Salget og udlevering af logotøj går udmærket. Det vil være godt hvis vi kan få filmen vist i lokal TV i sin helhed. Den må ikke bruges i klip. TBC fortalte om at hans opslag om skarvregulering er blevet set af foreløbig 16.000.
11.
Beretning fra projektudvalget
v. Vagn
Der er ikke noget ud over nøglefiskerprojektet. Der bliver løbende lidt flere nøglefiskere”Små fiskkommer igen næste år. Det tages op på nøglefiskermødet.
12.
Beretning fra ålekoordinator
v. Bjarne og Vagn
HN vil gerne have information om åleudsætninger. Alle kreds formænd vil gerne have en kopi af planen. Det sørger BN for. KP fortalte om åleudsætning i Haderslev Fjord som han p.g.a. ferie måtte tage selv. BN sender HB en liste over ålekoordinatorer.
FK foreslog at vi går ind i brakvandsudsætninger evt. sammen med erhvervsfisk erne. Det blev besluttet at VG og FK arbejder videre med emnet.
13.
Evaluering af folkemødet
Det har været en stor succes og vi havde flere besøgende en tidligere.
Der har været kontakt med mange. KP har haft møde med bl.a. Velux fonden og været i Radio 24/7 og lokalradio. HB går ind for at vi fortsætter under lidt mindre forhold og gerne nede ved havnen. KP og TL arbejder videre.
14.
Forelæggelse af regnskab, pr d.d. sammen holdt med budget for samme periode. (EJ) EJ fremlagde regnskabet og gennemgik de enkelte poster. Der kunne være nogle udgifter der kunne posteres anderledes. Økonomiudvalget retter til i samarbejde med revisor.
EJ fremlagde forventet resultat med de usikkerheder der er.

Dansk
AmatørfiskerforeningLandsformand:
v/Kaj Poulsen,
Skulsballevej 12,
7140 Stouby.
Tlf. 30 66 50 57,
kop@mailpostbox.dk
Side 5 af 5
www.fritidsfiskeri.dk
15.
H vil keforventninger har vi til det kommende års aktiviteter frem til 2018 (skal bruges til at sammensætte det kommende budget).
Der var enighed om at afsætte 25.000 til logomaterialer og 25.000 i tilskud til materialer til lokale aktiviteter. Der skal være en egenbetaling på 25 %. Der afsættes 30.000 til en fritidsfisker håndbog.
16.
HB s forventninger til forretningsudvalget det næste halve år. punktet udgik
17.
Pokalen? Blev foreslået flere emner og en blev udvalgt. FK finder/udarbejder propositioner. TBC indkøber lommelærke og får graveret navn i den og pokalen
18.
Henvendelse fra Kreds 2 om sammenlægning af DAFF og DFF
(vedlagt) (referat af FU møde vedlagt) HB drøftede forslaget og udarbejdede vedlagte. HN udarbejder artikel til bladet
19.
Eventuelle emner til behandling på Landsmødet den 29. okt. (udkast til dagsorden vedl.) Som udkast.
20.
Emner til HBs beretning på landsmødet KPs beretning i dag bliver hovedindholdet i HBs beretning til landsmødet
21.
Ansøgning til Friluftsrådet om driftstilskud. Oplæg fra FS Der søges om 180.000 på baggrund af de initiativer der blev vedtaget i dag. FS tager til FL med filmen
22.
Eventuelt.
intet tilreferat.
Flemming Kjærulf
Landssekretær

Top