Hovdbestyrelsens indstilling til Landsmødet 2016.

Overordnet set er hovedbestyrelsen enig i at alle danske fritidsfiskere burde være organiseret i én forening.
Det var også med den hensigt at DAFF blev stiftet og drevet i de første år. Uden at fortabe sig i historien førte interne uenigheder meget hurtigt til at en række medlemmer og lokalforeninger brød ud og dannede DFF. Uenighederne var mange, men væsentligst var nok uenighed om, hvorvidt man bedst varetager fritidsfiskernes interesser ved forhandling og kompromisser eller ved en hård retorik i tale og pressen .
Disse uenigheder består stadig i rigt mål blandt medlemmerne i begge foreninger. Der er med tiden opstået en forståelse blandt ledelserne i begge foreninger om at forhandlingssporet giver de bedste resultateAnnette har som sædvanlig passet hjemmesiden til vores tilfredshed , dog har Annette været ramt af lidt sygdom , som har sinket hende i at få den nye hjemmeside færdig , men det er nu tilendebragt , og vi gennemgik de enkelte sider og justerede der hvor vi havde lidt andre meninger .
Men i hovedtræk godkendt , vi var dog enige om at ”nyt og Billedmaterialer , skulle opsættes i de enkelte år , så der kun var for et år af gangen som kom frem , men de øvrige år kunne ”kaldes” , der blev ligeledes besluttet at der skulle kunne ses de film som omhandler vores fiskeri , bare ved at trykke på en tast . næste møde vil blive afholdt Faaborg på Øhavscentret .

På trykkeriet var som sædvanlig et godt humør og vi startede med at vi fik et par stykker håndmader kl var blevet 13,00 , så sulten havde meldt sig .
Der var tilfredshed med samarbejdet på begge sider og det blev besluttet at vi igen laver vores årlige kalender , det kan da godt være at vi må lidt tilbage i tiden og drage gamle opskrifter frem , men det er ok . vi var enige om 1200 eksemplarer.
Da vi i april 2018 har 40 års jubilæum , så blev det besluttet at lave et jubilæumsskrift , som løs indlæg i aprilnummeret 2018 , forslaget var 16 sider , Lars finder en pris , hvor der vil blive søgt delvis reklame finansieret , Frederik og Lars samarbejder om dette , Henning og Viola samt Kaj finder tekster .
Der er en mindre prisstigning på selve bladet, det er papiret der er steget lidt , det er på 400,00 i merudgift pr udgivelse i alt 2.400.- + moms på årsbassis ,

r og der er i dag et godt og udbytterigt samarbejde om dette, ofte ved fælles høringssvar fælles/ koordineret optræden overfor myndigheder, i udvalg og på temadage.
Uenighederne giver sig dog stadig udtryk i konflikter internt i begge foreninger, hvor lokalforeninger og enkeltmedlemmer forlader foreningerne eller udvalg m.m. og andre kommer til. Senest er Limfjordens Fritidsfiskere brudt ud af DFF og DAFFs kreds 5 er stort set klappet sammen.
Samarbejdet mellem DAFF og DFF om forsikring har også måttet opløses på grund af uenighed om vilkår og priser.
En sammenlægning medfører på kort sigt en række ulemper.

DAFF vil miste tilskuddet fra Friluftsrådet.

Annonceindtægterne fra et fælles blad vil være mindre end summen af indtægter fra de nuværende to blade .•
Fritidsfiskerne vil stå svagere i § 7 udvalget, hvor vi vil gå fra 4 til 2 medlemmer. •
Vi vil ligeledes miste indflydelse i andre råd og nævn, hvor begge foreninger p.t. er repræsenteret.

Synergierne ved samdrift vil først kunne realiseres efter en længere indkøringsperiode.

Der vil opstå en række juridiske problemer hvor lokalforeninger har fået tilskud fra kommuner eller andre hel- og halvoffentlige kasser og fonde, idet der skal foretages en revurdering af den ny forenings tilskudsberettigelse.

DAFFs medlemmer vil miste den nuværende gunstige forsikringsdækning og pris. Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at det vil være muligt at gennemtvinge en sammenlægning, men at vi meget hurtigt vil have mindst to foreninger igen. Dels på grund af de ovennævnte stadige konflikter og dels på grund af enkeltpersoners uforligelighed og på grund af forskellige foreningskulturer.
Kameler kan ikke sluges i en mundfuld men skal spise bid for bid. Det er derfor Hovedbestyrelsens forslag, at der i stedet for en sammenlægning i et hug, som foreslået fra Holbæk indledes en sammenlægningsproces i etaper startende med etablering af et fælles blad. Derefter etablering af fælles udvalg indenfor de områder hvor dette giver mening.
Forudsat at DFF er indstillet på denne fremgangsmåde nedsættes til at styre processen et samarbejdsudvalg bestående af et ligeligt antal medlemmer fra DAFFs hovedbestyrelse og DFFs hovedbestyrelse. Samarbejdsudvalget udarbejder en fremdriftsplan og afrapporterer årligt på henholdsvis DAFFs Landsmøde og DFFs årsmøde. Alle medlemmer af begge foreninger kan komme med forslag til samarbejdsudvalgets arbejde og udvalget behandler de indkomne forslag og afrapportere til DAFFs og DFFs hovedbestyrelser. Fremdriften i arbejdet vil helt afhænge af resultaterne for de enkelte etaper og vil samtidig sikre, at der efterhånden opstår en fælles foreningskultur. Hovedbestyrelsen finder ikke, at der for nærværende er grund til at ændre på kredsinddelingen. Såfremt der er lokale ønsker og enighed om ændring af kreds grænser vil HB se positivt på dette.

Top